Adviesburo Statis

 

Adviesburo Statis is een adviesburo dat zich bezighoudt met het adviseren en begeleiden van gemeenten en woningcorporaties op het terrein van sociaal beheer en leefbaarheid in de buurt. Desgewenst zetten wij ook zelf projecten op en leveren het projectmanagement of casemanagement.

Achter de voordeur :

Hoe komen we achter de voordeur ? Effectief Sociaal Beheer komt in veel gevallen pas tot stand als het je lukt om achter de voordeur van bewoners te komen. Dat geldt voor verloederde portieken, overlast vanuit de woning, overlast op straat, huurschuldproblematiek, maatschappelijke teloorgang, uitplaatsingsproblemen herstructurering en ga zo maar door. Een vraag waar veel professionals bij woningcorporaties en hulpverleningsinstellingen mee worstelen is hoe je achter de voordeur van bewoners komt. Statis heeft het antwoord.

Statis in het kort:


Vragen

WIJKEN EN BUURTEN VERLOEDEREN

VragenIn buurten en wijken met een hoge concentratie sociale huurwoningen is nogal wat aan de hand. Dat geldt niet alleen voor de zogenaamde "prachtwijken" in de grote steden, maar zeker ook voor buurten en wijken in kleinere gemeenten die niet voorkomen in het Vogelaarlijstje. Gemeenten en Woningcorporaties worden geconfronteerd met overlast, verloedering van portieken en buurten, vernielingen, huurachterstanden, ontruimingen, sociaal kwetsbaren in kommervolle omstandigheden, gezinnen en kinderen zonder perspectief en vormen van overlastgevende criminaliteit. Een opeenstapeling van negatieve sociale ontwikkelingen bepaalt het leefklimaat in bepaalde buurten en wijken. Hoe is het tij te keren ?

Oplossingen

WAT HEEFT ZICH IN DE PRAKTIJK AL BEWEZEN

OplossingenDe mensen achter Adviesburo Statis hebben ruime ervaring opgedaan met het opzetten van projecten in het kader van Sociaal Beheer in een aantal "Prachtwijken" in de stad Utrecht, waaronder de wijken Overvecht en Kanaleneiland. Statis kent zodoende de oplossingen die zich in de praktijk hebben bewezen. De mensen achter Adviesburo Statis zijn bovendien de mensen die nu ruim elf jaar geleden de aanpak van extreme woonoverlast in de stad Utrecht bedachten en implementeerden. Adviesburo Statis heeft zich gespecialiseerd in het opzetten van samenwerkingsprojecten met strategische (keten)partners op de vele terreinen van Sociaal Beheer; van overlastbestrijding tot het creëren van nieuwe kansen voor bewoners en van de aanpak van problematische huurschulden tot het intensief begeleiden van de meest kwetsbare of problematische bewoners.

Achterstandswijken:

Wat is er aan de hand in de achterstandswijken ?

Je kunt wellicht concluderen dat door een cumulatie van problemen en het wegvallen van sociale structuren, de sociale draagkracht van de achterstandwijken afneemt, terwijl tegelijkertijd op deze afnemende sociale draag-kracht een steeds groter beroep wordt gedaan van-wege of door een steeds groter wordende groep van marginaal levenden die zich in toenemende mate in deze wijken vestigen.

De uitdaging van nu is om die sociale draagkracht te versterken en te ondersteu-nen. Dat betekent ook effectief ingrijpen in situaties die die draagkracht te boven gaan.

Links: